Ogólne Warunki Handlowe

 

Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością)

 

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa: promocja i usługi pozycjonowania luksusowych hoteli i restauracji w Polsce.

 

Ogólne Warunki Handlowe

 

§ 1 Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) i zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Handlowych

 

Właścicielem firmy Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) jest Konrad Taube, adres: Am Langenbruchbach 14, 40668 Meerbusch, telefon: 02150 96 41 699, e-mail: info@polandexclusive.com. Stosunki pomiędzy użytkownikami ze strony internetowej a Poland Exclusibe UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) regulowane są poprzez niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Stosunki pomiędzy klientem i późniejszymi partnerami będącymi stroną umowy regulowane są poprzez inne warunki umowy, za które Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) nie odpowiada. Inne warunki handlowe mają zastosowanie jedynie wówczas, gdy zostaną one jednoznacznie przyjęte przez Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością).


§ 2 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością)


Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) oferuje użytkownikom strony internetowej możliwość zdobycia informacji o ofertach. W przypadku zainteresowania można poprzez stronę internetową firmy Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) nawiązać kontakt z oferentami usług, towarów etc.  Firma Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) nie jest organizatorem   wycieczek i nie prowadzi usług w zakresie działalności maklerskiej ani doradczej. Firma Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) udostępnia na swojej stronie internetowej informacje na temat palety usług przyszłych stron umowy. Informacje od osób trzecich nie są przez Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) sprawdzane pod względem ich kompletności, poprawności i aktualności. Jeśli ze strony Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) następuje przekierowanie na inne strony internetowe za pomocą hiperlinków, to Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) nie posiada wiedzy na temat zawartych tam informacji ani nie dokonuje ich kontroli. Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) nie staje się stroną umowy w stosunkach pomiędzy użytkownikami strony a przyszłymi ich partnerami handlowymi. Chodzi tu bowiem o zachęcenie użytkowników strony do złożenia oferty oferentowi lub do nawiązania z nim kontaktu.

 

§ 3 Korzystanie ze strony internetowej

  1. Strona internetowa stanowi rynek sprzedaży online.
  2. Na stronie internetowej firmy Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) można zdobyć informacje na temat ofert poszczególnych oferentów oraz na temat oferowanych usług i towarów etc.
  3. W przypadku zainteresowania użytkownicy mają możliwość nawiązania kontaktu z oferentami. W tym celu zamieszczono na stronie internetowej specjalny formularz. Po wypełnieniu i odesłaniu formularza oferent kontaktuje się z użytkownikiem. Do tego ogranicza się usługa oferowana przez Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością). Negocjacjom podlegają w szczególności dostępność i modalności umowy pomiędzy użytkownikami a oferentami usług, towarów etc.
  4. Stosunki wynikające z umowy odnośnie usługi pośredniczącej istnieją w każdym przypadku jedynie pomiędzy klientem i jego polskim partnerem umowy. Działalność Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) ogranicza się do przekazywania oświadczeń klienta. Oferta i przyjęcie oferty nie są sprawdzane przez Poland Exclusive. Nie ma miejsca też doradztwo lub udzielanie klientowi przez Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) objaśnień odnośnie zawartych na stronie internetowej usług turystycznych i nie ma miejsca również wszelki udział Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) w realizacji pośredniczonej umowy.

 

§ 4 Prowizja za pośrednictwo


Pośrednictwo prowadzone przez firmę Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) jest dla klienta bezpłatne.


§ 5 Ochrona danych osobowych


Wszystkie dane osobowe, które firma Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) pozyskała w związku z niniejszą umową, zobowiązuje się przechowywać i wykorzystywać jedynie w celu realizacji niniejszej umowy i traktować je zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Jeśli Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) przekazuje dane osobowe klienta partnerowi umowy, to następuje to tylko w takim zakresie, który potrzebny jest do zawarcia konkretnej umowy.

 

§ 6 Odpowiedzialność cywilna


Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) odpowiada zgodnie z ustawowymi przepisami za umyślne lub rażące niedbalstwo swoich przedstawicieli i pomocników a także w przypadku narażenia życia, uszczerbku na ciele i zdrowiu. W pozostałych przypadkach Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) odpowiada tylko w rozumieniu  ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody  powstałe  w przypadku zawinionego naruszenia istotnych warunków umowy lub wtedy, gdy wady lub braki zostaną podstępnie przemilczane lub wtedy, gdy gwarancja jakości przedmiotu dostawy zostanie przejęta. Odszkodowanie za zawinione naruszenie istotnych postanowień umowy ogranicza się jednakże do typowych, przewidywalnych na podstawie umowy  szkód, o ile nie wystąpi jednocześnie inny z wymienionych przypadków. Regulacje te dotyczą wszystkich roszczeń odszkodowawczych (w szczególności odszkodowania obok usługi i odszkodowania zamiast usługi) i niezależnie na jakiej podstawie prawnej, w szczególności jednak z powodu braków i wad, naruszenia obowiązków wynikających ze zobowiązań lub z niedozwolonego czynu. Dotyczą one także roszczeń odszkodowawczych w przypadku daremnych nakładów. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie łączy się z powyższymi regulacjami. Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) nie odpowiada przed klientem za poprawność, kompletność i aktualność udostępnionych na stronie internetowej informacji. Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) nie odpowiada za szkody powstałe wskutek działania siły wyższej, wskutek zamieszek, działań wojennych, klęsk żywiołowych lub wskutek innych niezawinionych przez firmę zdarzeń ( np. strajk, lokaut, utrudnienia komunikacyjne, działania władz państwowych  w kraju i za granicą).

 

§ 7 Zakaz cesji


Scedowanie jakichkolwiek praw wynikających ze stosunku pośrednictwa na osoby trzecie jest dopuszczalne jedynie po uprzedniej pisemnej zgodzie firmy Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością). To samo dotyczy dochodzenia roszczeń na drodze sądowej prze osoby trzecie we własnym imieniu.

 

§ 8 Forma pisemna


Ewentualne ustalenia poczynione w formie ustnej są nieskuteczne.

 

§ 9 Wyrównanie


Klient może uzyskać wyrównanie tylko takich roszczeń, które zostały stwierdzone niepodważalnie i zgodnie z prawem.


§ 10 Obowiązywanie


Obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Ogólne Warunki Handlowe naszych partnerów umowy obowiązują jedyne wtedy, gdy Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) jednoznacznie wyrazi na to zgodę.

 

§ 11 Właściwość terytorialna sądu


Jeśli strona umowy posiada swoją siedzibę poza granicami RFN, to siedziba Poland Exclusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) nie stanowi o wyłącznej właściwości miejscowej sądu. Wyłączna miejscowa właściwość sądu np. dla postępowania upominawczego pozostaje przez to nietknięta.


§ 12 Wybór prawa


W odniesieniu do stosunków prawnych stron ma zastosowanie prawo niemieckie.

 

§ 13 Zmiana Ogólnych Warunków Handlowych


Poland Ecxlusive UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) ma prawo w każdej chwili dokonać zmian w Ogólnych Warunkach Handlowych. O takich zmianach klient zostanie powiadomiony pisemnie lub elektronicznie, jeśli taka forma umożliwia klientowi przechowywanie zmian w sposób czytelny lub umożliwia ich wydrukowanie. Zmiany te uważane są za przyjęte, jeśli klient w ciągu sześciu tygodni od momentu podania ich do wiadomości nie wniesie sprzeciwu w formie pisemnej lub elektronicznej. Podczas przekazywania klientowi zmian Poland Exclusiv UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) zwróci klientowi szczególną uwagę na ten skutek.


§ 14 Klauzula salwatoryjna


Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych okażą się nieważne, to nie uchybia to ważności pozostałych. Nie dotyczy to przypadków, gdyby obstawanie przy umowie oznaczało dla jednej ze stron umowy niewspółmierną  rażącą dolegliwość.